VL SZIVATTYÚ KFT.
+36-29-320-150 Tel.: 06-29/320-150
Kapcsolatfelvétel E-mail: info@vlbt.hu
https://www.szivattyuwebaruhaz.hu/gfx/logo.pngVL Szivattyú Kft.+36-29-320-150info@vlbt.hucustomer support
Szivattyuwebaruhaz.hu

Általános szerződési feltételek

1. Bevezető rendelkezések 

1.1. Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alatt a VL Szivattyú Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (a továbbikaban: VLKFT) által forgalomba hozott termékekre, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó, a jelen leírásban meghatározott általános szerződési feltételeket kell érteni. 
1.2. A VLKFT. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételektől eltérő tartalommal az általa meghatározott bármely Megrendelő vagy megrendelés vonatkozásában egyedi megállapodást kössön. Egyedi megállapodás kötésekor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérően nem rendelkeznek. 

2. Ajánlat, megrendelés, eseti szerződések 

2.1. A VLKFT által kibocsátott minden árlista, legyen bár elektronikus fájl, vagy nyomtatott árlista, tájékoztató jellegű. A VLKFT a belső használatú árlistáit rendszeresen frissíti, de a megrendelőihez történő eljuttatást nem garantálja. Jelentősebb beszerzési árváltozások, árfolyamváltozások és/vagy inflációs tényezők érvényesülése esetén a VLKFT jogosult árainak egyoldalú megváltoztatására, anélkül, hogy erről ügyfeleit előzetesen tájékoztatná. 
2.2. Megrendelő az áruk szállítására vonatkozó megrendelését csak írásbeli (E-mail, levél, webáruház) formában továbbíthatja a VLKFT részére. A megrendelésben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ismérvnek és feltételnek, amelyet a Megrendelő által elvárt teljesítéshez figyelembe kell venni. A megrendelt árukkal kapcsolatban egyértelműen meg kell határozni azok típusát, mennyiségét, a kialkudott árakat és szállítási határidőt, illetőleg az adott megrendelésre vonatkozó esetleges speciális kívánságokat . A megrendelés elfogadásával kapcsolatban a VLKFT a megrendelés kézhezvételétől számított 120 órán belül köteles nyilatkozni. A megrendelésben megjelölt áruk tekintetében a VLKFT szállítási kötelezettsége kizárólag akkor áll be, ha írásban visszaigazolja Megrendelő megrendelését. 
2.3. A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejövő eseti szerződések tartalmának a megrendelésben és az azonos tartalmú visszaigazolásban foglaltakat kell tekinteni. Minden eseti szerződést kizárólag akkor lehet létrejöttnek tekinteni, ha annak tartalmában a felek egybehangzóan megállapodtak. 
2.4. A VLKFT egyedi termékek beszerzésére, gyártatására vonatkozó egyedi ajánlata -ellenkező értelmű kikötés hiányában - az ajánlat keltezésétől számított 10 munkanapig érvényes. Az ajánlat Megrendelő által történő elfogadása előtt a VLKFT jogosult ajánlatát visszavonni vagy megváltoztatni. Nyilvánvaló ajánlati hibák az ajánlat elfogadása előtt a VLKFT egyoldalú közlésével, az ajánlat elfogadása után a felek közös megegyezésével helyesbítendők. 
2.5. A VLKFT által küldött ajánlatok a Megrendelő részéről semmiféle kötelezettséget nem keletkeztetnek. A Megrendelő részéről történő bármilyen kötelezettségvállaláshoz szükség van az ajánlatok Megrendelő részéről történő írásbeli elfogadására, vagy írásos Megrendelésre. 
2.6. A jelen ÁSZF értelmezése és alkalmazása szempontjából egyedinek kell tekinteni azt az ajánlatot, vagy visszaigazolást, amelyben a tárgyat képező termék(ek), nem szerepel(nek) a VLKFT alap programjában, és így katalógusaiban, árlistáiban sem, vagy a szállítás valamely speciális feltétele miatt (pl. szállítási határidő, mennyiség, különleges kívánság stb.) a VLKFT az adott ajánlatot/visszaigazolást, vagy magát a terméket egyedinek minősíti. 

3. Megrendelői árak és kedvezmények 

3.1. A VLKFT fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleit, vásárlási szokásaik és/vagy a vásárlási érték figyelembevételével különböző kedvezményekben részesítse, a VLKFT kiskereskedelmi árlistáiban szereplő bruttó listaáraiból. A kedvezmény mértékéről, és elszámolásának módjáról a VLKFT és Megrendelő külön megállapodásban, vagy az eseti szerződésekben egyeznek meg. 
3.2. A jelen ÁSZF értelmezése szempontjából a napokban meghatározott határidők alatt munkanapot kell érteni, a hónapokban megadott határidőt mindig a megfelelő hónapnak a határidő kezdőnapjával azonos napján kell lejártnak tekinteni. 

4. Vételár

4.1. A Megrendelő a jelen ÁSZF alapján megrendelt árukért, az ÁSZF 2.2 és 3.1. pontban megfogalmazottak alapján őt megillető kedvezménnyel csökkentett kiskereskedelmi listaárat köteles megfizetni. Kiskereskedelmi listaár alatt a mindenkori, belső használatú árlistában foglalt árakat kell érteni. Egyedi termékek esetében mindig a felek által eseti jelleggel megállapított vételár az irányadó. 
4.2. A VLKFT számláiban a 4.1. pont szerinti vételárat tünteti fel. A vételárat a jogszabályokban meghatározott ÁFA terheli, melyet a vételáron felül ugyancsak Megrendelő köteles megfizetni. 
4.3. Az ajánlati ár és a számlázott vételár egyaránt bruttó egységár, 1 db, vagy 1 más egységnyi (pl. méter) termékre vonatkozóan. A VLKFT telepi árai az adott árunak megfelelő szokásos csomagolási költségeket tartalmazzák. 
4.4. A Megrendelőt terhelik a VLKFT és a Megrendelő székhelye, telephelye, vagy egyéb teljesítési (áru átadási) hely közötti fuvarozási költségek, valamint a szállításhoz szükséges csomagolás költségei. 
4.5. Bizonylatolási igény esetén a közölt egységárak csak a kereskedelmi minőségi tanúsítvány költségeit tartalmazzák, minden egyéb műbizonylat külön költséget ró a Megrendelőre. 
4.6. A szerződéskötést követően igazolt rendkívüli költségnövekedés (különösen a hatósági intézkedésből eredő költségnövekedés) áthárításának a jogát a VLKFT fenntartja. 
4.7 A VLKFT az ár változtatás jogát fenntartja.

5. Fizetések

5.1. Az áru ellenértékének kifizetése készpénzzel, átutalással, utánvéttel vagy SimplePay bankkártyás fizetéssel történhet. Az alkalmazható módozatokban felek külön megállapodásban, vagy az eseti szerződésekben egyeznek meg.
5.2. Készpénzfizetés az áru átvételekor a VLKFT pénztáránál történik, készpénzes számla ellenében. Amennyiben az áru átadása nem a VLKFT székhelyén történik, úgy a készpénzfizetés az áru átvételekor történik az átvétel helyszínén, a VLKFT megbízottja kezéhez, készpénzes számla ellenében.
5.3. Átutalással történő fizetés esetén Megrendelő az áru átvételét igazoló számla (vagy szállítólevél) ellenében, a számlán meghatározott bankszámlára utalja át a vételárat, a számlán feltüntetett teljesítési határidőig. 
5.4. Utánvétes fizetés a csomagkézbesítő kezéhez történik a csomag átvételekor. A csomagolási költséget, valamint a csomagkézbesítési díjat a VLKFT a számlába beállítja a csomag kiszállítását végző fuvarozó által kiadott díjszabás alapján. 
5.5. A SimplePay bankkártyás fizetéssel kapcsolatos tudnivalókról itt tájékozódhat.

5.6. A VLKFT fenntartja magának a jogot bizonyos árucikkek, szolgáltatások esetén arra, hogy a Megrendelőtől előleg megfizetését, vagy fizetési biztosítékot kérjen. A VLKFT előleg megfizetése, vagy fizetési biztosíték iránti igényét Megrendelő első ajánlatkérésére adott árajánlata, vagy ajánlat nélküli megrendelés esetén a rendelés visszaigazolása során köteles közölni. 
5.7. Több árucikk szállítása vagy részletfizetés esetén, bármely számla fizetési határidejének túllépése esetén a VLKFT jogosult egyoldalúan szigorítani a fennálló fizetési módot és kedvezményeket szabályozó megállapodást és/vagy az összes hátralévő tartozást azonnal esedékessé tenni. 
5.8. Késedelmes fizetés esetén a VLKFT 44% kamatot számít fel késedelmi kamatként, és a késedelmi kamaton felül felmerült kárát és költségeit is követelheti. 
5.9. A vételár kifizetésének elmaradása, vagy késedelme esetén a VLKFT választása szerint követelheti az áru visszaszolgáltatását vagy a vételár azonnali kifizetését. A vételár teljes kiegyenlítéséig az áru a VLKFT tulajdonát képezi. 
5.10. A VLKFT a vételár kifizetésének késedelme vagy elmaradása esetén egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult a Megrendelővel fennálló üzleti kapcsolatból eredő bármilyen követelését a következő általa szállítandó áru ellenértékébe beszámítani, és az árut az összes tartozás kiegyenlítéséig visszatartani. 

5.11. Amennyiben a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére az esedékes fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a VLKFT jogosult az eseti szerződéseit azonnali hatállyal felmondani. Ilyen esetben Megrendelő a még el nem számolt árutételek tekintetében elveszíti a jelen ÁSZF alapján őt megillető mindennemű kedvezményt, és az esetlegesen még le nem szállított áruk leszállítására csak külön megállapodás esetén kerül sor. 

6. Az áru 

6.1. A VLKFT vállalja, hogy minden általa szállított áru megfelel az előzetesen egyeztetett műszaki feltételeknek és leírásoknak, vagy a bemutatott árumintáknak. A műszaki feltételek és leírások csak általános jellegűek, az ezektől történő olyan csekély mértékű eltérések, melyek az árucikk rendeltetésszerű használatát nem befolyásolják, nem jelentik az előzetesen megállapított feltételektől való eltérést. 
6.2. A szállítandó termékek tulajdonságainak meghatározása tekintetében mindig a legutolsó eseti szerződésben foglalt adatok tekintendők irányadónak. Minden újabb eseti szerződés - a felek eltérő rendelkezése hiányában - érvényteleníti a korábbi szerződésben foglaltakat. Az eseti szerződésekben, vagy a katalógusokban, prospektusokban nem szereplő termék tulajdonságok, csak abban az esetben kötelezők a VLKFT számára, ha azokat a hivatkozott szabványok tartalmazzák, vagy a felek írásban megállapodtak azok figyelembevételéről. 
6.3. Amennyiben a VLKFT egyéni megfontolásai alapján különböző gyártóktól, és/vagy beszállítóktól szerzi be ugyanazon terméknormáknak megfelelő termékeit, a beszállítók közötti váltás a Megrendelővel kötött megállapodásokat, és a termékek megfelelőségét semmilyen formában nem érinti. 
6.4. A VLKFT az általa forgalmazott termékek forgalmazása során, a Megrendelő részéről felmerülő igény esetén kereskedelmi minőségi tanúsítványt állít ki. Bármely, a fentitől eltérő műbizonylat kiadására vonatkozó igényt Megrendelőnek már a megrendeléskor, illetőleg áruszállítási igényének legelső bejelentésekor előre közölnie kell, mert annak költségeit és egyéb vonatkozásait beszállítói és felhasználói oldalon egyaránt előre tisztázni kell. Utólagosan felmerülő bizonylatolási igényt a VLKFT nem, vagy csak új igényként kezelve tud teljesíteni. A felek eltérő megállapodása hiányában a szokásos kereskedelmi minőségi tanúsítványtól eltérő bizonylatolás költségeit Megrendelő köteles viselni. A VLKFT csak a számlán és/vagy szállítólevélen szereplő termékre vonatkozóan ad ki. 

7. Rendelés törlése, áru visszavétele 

7.1. A Megrendelő csak a VLKFT által meghatározott rendeléstörlési díj megfizetése esetén jogosult a rendelés visszaigazolása vagy a VLKFT saját kezdeményezésére kiadott ajánlatnak Megrendelő általi elfogadása után az elállásra. 
• 24 órán túli áruátadásra vonatkozó ajánlat, vagy rendelés visszaigazolás esetén, a rendeléstörlési díj a bruttó rendelési érték 50%-a. 
• Egyedi gyártásra, termék átalakításra, különleges áru beszerzésére, vagy szállítási keretszerződés alapján történő szállításra vonatkozó rendeléstörlési díj a törléssel érintett bruttó rendelési érték 80%-a. A jelen ÁSZF értelmezése szempontjából szállítási keretszerződés alatt a folyamatos vagy ütemezett szállításra vonatkozó megállapodásokat kell tekinteni. 
7.2. Egyedileg gyártott, egyedileg átalakított, illetve különleges áru, valamint szállítási keretszerződés alapján szállítandó áru valamely részszállítmánya esetén, a szállítási határidő utolsó napján, és az azt megelőző egy munkanapon belül történő elállás esetén a megrendelő által fizetendő rendeléstörlési díj a törléssel érintett bruttó rendelési érték 90%-a. 
7.3. A jelen fejezet rendelkezései nem mentesítik Megrendelőt azon kötelezettsége alól, hogy a VLKFT-nél a rendeléstörlés miatt felmerült kárt, illetőleg a VLKFT-nek a rendeléstörlési díj összegét meghaladó kárát megtérítse. 
7.4. A VLKFT kizárólag szavatossági okokból vesz vissza leszállított árut cserére. 

8. Szellemi alkotások védelme, felhasználási előírások 

8.1. Amennyiben a VLKFT a Megrendelő által benyújtott tervek, műszaki előírások, illetve utasítások szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy a Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jogok, a szabadalmi jogok, a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó más jogok és bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás fellépése esetén. A Megrendelő ilyen esetben köteles a VLKFT-t mentesíteni a hozzá benyújtott követelésekkel, ellene indított peres eljárásokkal szemben, vagy a felmerülő mindennemű egyéb eljárás, vagy költségviselés alól. 
8.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállított áruk felhasználása során, az irányadó szabványok, általános és helyi előírások betartásáért - ideértve különösen az egészségügyi és munkavédelmi előírásokat -, a személyzet képzéséért, oktatásáért VLKFT-t semmilyen felelősség nem terheli. Ezen előírások betartása mindig és kizárólag Megrendelő, vagy a végfelhasználó kötelessége. (A jelen ÁSZF értelmezése szempontjából végfelhasználó alatt azt a személyt, vagy szervezetet kell érteni, amelyik az árut véglegesen beépíti, vagy más módon felhasználja.) 

9. Szállítás, árukiadás 

9.1. A Megrendelőt az áru szállításra kész állapotáról a VLKFT haladéktalanul értesíti. Az áru átadása - ellenkező értelmű írásos megállapodás hiányában - a VLKFT székhelyén történik. 
9.2. VLKFT az előre megadott szállítási határidő betartásáért köteles minden tőle telhetőt megtenni. Nem terheli a VLKFT-t semmilyen felelősség a szállítási késedelemért. Továbbá azért sem, ha az „Vismajor" miatt, vagy azért következik be, mert a Megrendelő a teljesítéshez szükséges adatokat nem, vagy nem időben adja meg. A késedelemről a VLKFT a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
9.3. Amennyiben a Megrendelő kifejezett írásbeli kérésére az áru átadása a Megrendelő székhelyén, telephelyén vagy a Megrendelő által kijelölt más helyen történik, úgy a fuvarozással kapcsolatos költségek a 4.4 pont szerint terhelik a feleket. 
9.4. Amennyiben az áru átvételének és elszállításának bármilyen késedelme várható, Megrendelő köteles erről a VLKFT-t haladéktalanul értesíteni. 
9.5. Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott szállítási határidőt követő 8 napon belül, az annak szállításra kész állapotáról szóló értesítés kézhezvételének ellenére nem veszi át, úgy a VLKFT jogosult az árut leszámlázni. Az ilyen áruk vonatkozásában a leszámlázástól kezdve a felelős őrzés szabályai az irányadóak. Az áru tárolásával vagy őrzésével kapcsolatban a VLKFT-­nél felmerülő költségeket Megrendelő köteles megtéríteni. Amennyiben Megrendelő átvételi késedelme a 30 napot meghaladja, a VLBT jogosult az adott eseti szerződéstől elállni, az elállással kapcsolatos kárai megtérítését követelni, továbbá az 5.10 pontban meghatározott jogait gyakorolni. 
9.6. A VLKFT kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Megrendelő megrendelését a kért árukiadás előtt legalább 24 órával írásban (E-mail, levél) leadja, akkor Megrendelőnek az áru kiadására és a számlázásra a VLKFT üzletében legfeljebb 120 percet kell várakoznia. Ezen vállalás teljesítése alól kizárólag olyan technikai akadályok (pl. áramszünet, telefonvonal, internet kimaradás, stb.) jelenthetnek kivételt, amelyek a vállalás betartását lehetetlenné teszik. 

10. Kiegészítő szolgáltatások 

10.1. A szolgáltatások színvonalának folyamatos tökéletesítése érdekében a VLKFT egyéni igényekhez igazított szolgáltatásokat nyújthat saját kezdeményezésére, vagy az egyedi szerződésekben foglalt megállapodások alapján. 

11. Szavatosság és jótállás, kártérítés 

11.1. A VLKFT az árut rendeltetésszerűen felhasználható állapotban, az előzetesen megállapodott előírásoknak megfelelően adja át a Megrendelőnek (a 6. fejezetben körülhatárolt toleranciákkal). A VLKFT-t a szállított árukkal kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szavatossági felelősség terheli. A VLKFT semmiféle felelősséget nem vállal az áru nem rendeltetésszerű használata, nem megfelelő őrzése, szakszerűtlen kezelése, túlzott igénybevétele, természetes elhasználódása, vagy harmadik fél behatása miatt előálló mennyiségi és minőségi hibákért, károkért. Megszűnik a VLKFT felelőssége, amennyiben a terméken engedély nélküli változtatásokat hajtottak végre. 
11.2. Amennyiben az áru a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján készül, úgy a VLKFT a Megrendelő által átadott specifikációk, rajzok, vagy minták hibájából vagy hiányosságából eredő semmiféle kárért vagy más következményért nem vállal felelősséget. 
11.3. A VLKFT tájékoztató jellegű technikai útmutatásai csak az általa forgalmazott termékek javasolt felhasználását érintik, és nem vonatkoznak azoknak a műtárgyaknak a szerkezeti, műszaki paramétereire, amelyekbe termékeit beszerelik, vagy más módon felhasználják. Ezekkel kapcsolatban a VLKFT-t semmilyen felelősség nem terheli. 
11.4. Az áru szavatossági hibájából eredő anyagi kárért a VLKFT kizárólag az áru értékének összegéig vállal felelősséget. 
11.5. A VLKFT fenntartja a jogot arra, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga is kivizsgáljon, illetve kivizsgáltasson. 
11.6. Minden a VLKFT által szállított áru termékhibájára visszavezethető személyi és vagyoni kárért a VLKFT a törvényes termékfelelősség szerint felel. 
11.7. A szállított áru hibáját Megrendelőnek kell bizonyítania, ezen túlmenően Megrendelőt terheli annak bizonyítása is, hogy valamely vitatható minőségű áru hogyan került a Megrendelő birtokába, és hogy a vitatható minőségű árut a VLKFT szállította. 
11.8. A VLKFT-t az általa szállított árukkal kapcsolatban jótállási kötelezettség kizárólag erre vonatkozó írásbeli vállalása alapján terheli. 

12. Az áru megvizsgálása, kifogások 

12.1. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szállított árut, az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálja. Amennyiben az áru mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen eltérést tapasztal, ezen eltéréseket jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. Megrendelő az áru átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát, az azokon feltüntetett mennyiségeket, valamint az áru minőségére vonatkozó jelöléseket, s az eseti szerződéstől való bárminemű eltérést a fentiek szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. Mindezek bármelyikének elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti azt a jogát, hogy az áru mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban a VLKFT.-vel szemben bármilyen igényt érvényesítsen.

12.2. Megrendelő az átvételkor elvégzett vizsgálat alapján felmerült esetleges igényeit az alábbi határidőben köteles bejelenteni:
• Mennyiségi kifogás vagy a csomagolás sérülése esetén Megrendelő az áru átvételét követő 48 órán belül értesíti a VLKFT-t.
• Minőségi kifogás esetén Megrendelő az áru átvételét követő 3 napon belül értesíti a VLKFT-t.
A kifogásról szóló értesítést minden esetben írásban kell megküldeni, és ahhoz csatolni kell a 12.1. pont előírásai szerint felvett jegyzőkönyvet. Amennyiben a fenti határidőkön belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy az áruk elfogadottnak tekintendők.             
12.3. A VLKFT mind minőségi, mind mennyiségi, vagy sérüléssel kapcsolatos kifogás esetén ­amennyiben a kifogás megalapozott - az árut kicseréli, vagy amennyiben ez nem, vagy csak számottevő nehézséggel történhetne meg, úgy az áru már kifizetett ellenértékét a jogos kifogással arányos mértékben csökkenti, vagy visszatéríti Megrendelőnek.          
12.4. Megrendelő nem jogosult a VLKFT-vel szemben szavatossági vagy bármely más okból fennálló követelését az általa vásárlandó áru ellenértékébe beszámítani, és nem jogosult az áru ellenértékének kifizetését visszatartani.

13. Az áruval kapcsolatos egyéb rendelkezések 

13.1. Tiltott a VLKFT által forgalomba hozott márkák márkajelzéseinek idegen árukon történő feltüntetése, vagy idegen árukkal kapcsolatos bárminemű felhasználása. Nem megengedett a reklámhordozók sokszorosítása a VLKFT írásbeli hozzájárulása nélkül. 
13.2 A webáruházban, katalógusokban, árlistákban szereplő árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók melyek eltérhetnek a valós árucikkektől, illetve az árucikkek megjelenése, csomagolása ettől eltérhet.

14. Vismajor

14.1. A felek mentesülnek a jelen ÁSZF vagy az eseti szerződések alapján őket terhelő kötelezettségek nem-teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha kötelezettségük elmulasztását a működési körükön kívül álló elháríthatatlan esemény (Vismajor) okozta. Nem kizárólagos jelleggel ilyen eseménynek kell tekinteni az árvizet, földrengést, tűzvészt vagy más természeti csapásokat, kormányzati intézkedéseket, szükségállapotot, hadiállapotot, sztrájkot, stb. 
14.2. Amennyiben bármelyik felet a kötelezettségei teljesítésében Vismajor akadályozza, köteles erről a másik felet haladéktalanul tájékoztatni. Az értesített fél kérheti, hogy a Vismajor-ra hivatkozó fél annak fennállását valamely köztestület vagy erre jogosult más hiteles szerv igazolásával bizonyítsa. A Vismajor megszűnéséről a felek ugyancsak kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást. 
14.3. Amennyiben a Vismajor bármelyik felet több mint három hónapon keresztül akadályozza kötelezettségei teljesítésében, a felek bármelyike jogosult az adott kötelezettséggel érintett eseti szerződéstől elállni. Egyéb esetben a Vismajor elmúltával a felek kötelesek az eseti szerződésben foglaltakat teljesíteni. Felek a Vismajor elmúltával visszatérő teljesítési kötelezettségük alól kölcsönös megegyezés útján mentesülhetnek. 

15. A szerződés megszűnése

15.1. A VLKFT jogosult a Megrendelővel létrejött eseti szerződést azonnali hatállyal felmondani: 
• Amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi. 
• Amennyiben Megrendelő önhibájából nem tesz eleget a jogszabályokban előírt regisztrációs, bejelentési, adóbevallási vagy más kötelezettségének. 
• Amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak. 
• Amennyiben részszállítások esetén a Megrendelő az esedékes részszámlát felszólítás ellenére sem egyenlítette ki. 
• Amennyiben Megrendelő súlyos szerződésszegést követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni. 
• Amennyiben Megrendelő olyan piaci, etikai magatartást tanúsít a VLKFT-vel szemben, amelyik ellentétes a jelen ÁSZF általános szolgáltatási normáival, továbbá amely a VLKFT hátrányos megítélését eredményezheti. 

15.2. Amennyiben a VLKFT valamely eseti szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely eseti szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti a Megrendelőnek a VLKFT-vel szemben már fennálló fizetési kötelezettségei, vagy más tartozásai teljesítésére vonatkozó kötelezettségét. 

16. Együttműködési kötelezettség 

16.1. A VLKFT vállalja, hogy a Megrendelővel létrejövő eseti szerződések teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködik a Megrendelővel, annak érdekeit messzemenően figyelembe veszi, és előtérbe helyezi. A VLKFT eseti szerződései kapcsán hasonló hozzáállást vár el Megrendelőtől is. 
16.2. A VLKFT vállalja, hogy tájékoztatja Megrendelőt a létrejött eseti szerződés tárgyát képező ügyek állásáról, az azokkal kapcsolatos tevékenységének eredményéről vagy esetleges akadályoztatásáról. A VLKFT eseti szerződései kapcsán hasonló hozzáállást vár el Megrendelőtől is. 
16.3. Az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében a VLKFT fenntartja a jogot, hogy meggyőződjön a Megrendelő képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról, az üzleti tárgyalások folytatása vagy a megbízások teljesítése előtt kérheti a képviseleti jog megfelelő igazolását. 
16.4. A Megrendelő a VLKFT képviselőjének tekintheti a VLKFT ügyvezetőjét és az általa, vagy a felek között létrejött szerződés által megnevezett személyeket. 
16.5. Bármelyik fél jogosult a hozzá bejelentett képviselőket és az aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés nem érkezett meg. 

17. A szerződő felek közötti kapcsolattartás 

17.1. A VLKFT kiköti, hogy a Megrendelővel létrejövő szerződéseket, lényeges értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket írásba kell foglalni, illetve írásban meg kell erősíteni. (Amennyiben valamely közlés formájára a jelen ÁSZF kifejezett rendelkezést tartalmaz, az adott közlésre azt a rendelkezést kell alkalmazni.) A levélben és E-mailben elküldött üzeneteket írásbeli üzenetnek kell tekinteni. 

18. A jogvitákra vonatkozó kikötések 

18.1. A felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő megoldására, egyezség kötésére.
18.2. Jogvita esetén felek már előre kikötik a Monori Városi Bíróság illetékességét.    

19. Egyéb rendelkezések 

19.1. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő eseti szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A VLKFT fenntartja magának a jogot, hogy az érvénytelen részt olyan új szabállyal helyettesítse, amely megfelel eredeti célkitűzéseinek és a jelen ÁSZF-nek.
19.2. Az egyébb, jelen ÁSZF-ben nem szabályzott rendelkezések elválaszthatatlan részét képezik - különösen az internetes vásárlásra vonatkozóan - a Vásárlási információkban rögzített feltételek, szabályok és rendelkezések illetve a Szállítási információkban foglaltak.
19.3 2018.06.11-től cégünk a webáruházban, e-mail-en vagy egyéb írásos formában illetve telefonon történő megrendelés esetén elektronikus számlát állít ki melyet Megrendelő elfogad. Papír alapú számlát csak a Megrendelő kifejezett írásos kérésére tudunk kiállítani mely esetben 3.000 Ft adminisztrációs díjat+3.000 Ft postaköltséget számítunk fel.
19.4 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a VL Szivattyú Kft. 2225 Üllő Bimbó u. 4. adatkezelő által a https://www.szivattyuwebaruhaz.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Számlázási és szállítási adatok, telefonszám, e-mail cím, a rendelt termékek. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
19.5 2022.10.17-től cégünk webáruházban, e-mail-en vagy egyéb írásos formában illetve telefonon történő megrendelés esetén az általunk importált termékek esetén, elektronikus garanciajegyet és elktronikus gépkönyvet állít ki, melyet Megrendelő elfogad.
19.6 A fenti Általános Szerződési Feltételeket Megrendelő magára nézve elfogadja és kötelező érvényűnek tekinti amennyiben a VLKFT telephelyén, üzletében vagy a VLKFT általa üzemeltett internetes értékesítési csatornákon (pl. webáruház, e-mail) vásárol vagy megrendelést küld el.

Üllő, 2022. október 14.